حوزه علمیه منصوریه

حوزه علمیه منصوریه شیراز

مدرسه علمیه منصوریه شیراز تحت اشراف حضرت استاد حاج شیخ علیرضا حدائق