فقه

نمونه سوالات تستی فقه ۱ پایه ۷ + جواب

سوالات فقه ۱ پایه ۷

1-بیع خون از نظر مرحوم شیخ ….
الف -جایز نیست

ب -اگر متفعت مقصود داشته
باشد جایز است

ج –جایز است

د–اگر پاک باشد و منفعت محلله مقصوده داشته باشد جایز است ●

2-در بحث قمار در فرع (اللعب بالات القمار مع الرهن) کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟

الف –فی حرمته اللعب و حرمته العوض اشکال

ب— لا اشکال فی حرمته اللعب و حرمته العوض ●

ج– اللعب حرام دون العوض

د– العوض یکون محرما دون اللعب

3- معنای حرمت اکتساب در تقسیم مکاسب به محرم و مکروه و مباح عبارت است از حرمت ….

الف– وضعی

ب –اکل ثمن و مثمن

ج تسلیم و تسلم

د نقل و انتقال به قصد ترتب اثر محرم ●

4-اکتساب به خمر و حشرات …..

الف -تکلیفا حرام است

ب در خمر تکلیفا و وضعا حرام است ولی در حشرات وضعا حرام است ●

ج –فقط وضعا حرام است

د–در خمر وضعا حرام است ولی درحشرات حرام نیست

۵-بناء علی جواز الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدلیل فالانتفاع بالدهن المتنجس فی غیر الاستصباح کان یعمل صابونا ….
الف جایزه لقاعده حل الانتفاع بما فی الارض ●

ب -حرام لایه وجوب اجتناب الرجس

ج _حرام لروایه تحف العقول

د جایز لاجماع و روایه تحف العقول

6-الاکتساب بما لا منفعه فیه محلله معتمدا بها عند العقلاء…….

الف حرام و فاسد لنهی عنه

ب_ فاسد لکونه اکلا للمال باطلا عرفا

ج –حرام تکلیفا لاجماع و الروایه

د– فاسد لعدم اعتناء الشارع بالمنافع النادره ●

۷– اجاره کشتی برای نقل و انتقال خمر ……

الف— فقط تکلیفا حرام است زیرا اعانه بر اثم می باشد .●

ب— فاسد است و حرام نیست به دلیل تسالم فقها

ج— فاسد و حرام است زیرا اکل مال به باطل می باشد

د –‘فاسد نیست ولی حرام است بدلیل قول امام علیه السلام حرام اجرته

8 —بنا به نظر مرحوم شیخ عبارت( تزیین الرجل بلبس الحریر و الذهب…. …..و بما اختص بالفاء من الثیاب ……..)
با کدام‌‌گزینه کامل می شود

الف — حرام لما ثبت فی محله من حرمتها علی الرجال -## حرام لان الله تعالی لعن المتشبهین من الرجال بالنساء●

ب– حرام لما ثبت فی محله من حرمتها علی الرجال -##- جایزه لاصاله الاباحه

ج –حرام لما ثبت فی محله من حرمتها علی الرجال ##_فی حرمته اشکال

د’– جایز لاصاله الاباحه # #جایز لان الظاهر من التشبه الثالث لا مجرد لبس ثیاب النساء

9–کدام گزینه در رفع تعارض در روایت《 ثمن العذره سحت 》 و《 لا باس ببیع العذره 》 را طلق نظر مرحوم شیخ طوسی بیان می کند .

الف – حمل روایت مانعه بر کراهت تا با جواز منافات نداشته باشد
ب خبر منع را بر تقیه حمل کنیم
ج- روایت منع بر عذره انسان و روایتوجواز بر عذره بهائم ●
ج -رجوع به مرجحات سندیه ثم التخییر او توقف

10- بیع العنب ممن یعلم انه سیجعله خمرا من دون العلم بقصده ذلک الشراء….

الف- لیس محرما اصلا

ب- محرم من جهته الاعانه علی الاثم ●

ج-‌محرم من جهته الشرط

د- محرم بما انه اکل بالباطل

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 2 =

دکمه بازگشت به بالا